Spelvoorwaarden FoodMediair

Spelvoorwaarden voor prijsvragen en vergelijkbare acties georganiseerd door FoodMediair

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene spelvoorwaarden van FoodMediair VOF. (hierna: “FoodMediair“), zijn van toepassing op alle prijsvragen, alle promotionele kansspelenacties en vergelijkbare acties die door FoodMediair, eventueel in samenwerking met derden worden georganiseerd.

1.2 Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2006 in werking is getreden. FoodMediair verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

1.3 Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging worden genomen.

1.4 FoodMediair behoudt zich het recht voor om de acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.

  1. Deelname en deelnemers

2.1 Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van FoodMediair en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee FoodMediair samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en uit te keren prijzen.

2.2 Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.

2.3 Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende acties.

2.4 Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan FoodMediair ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

2.5 FoodMediair heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.6 Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. FoodMediair behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

2.7 FoodMediair heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten of niet over te gaan tot het uitkeren van een prijs indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, of fraude pleegt of probeert te plegen, of op enige andere wijze op niet-toelaatbare wijze invloed uitoefent of probeert uit te oefen op (deelname aan of de uitkomst van) de actie.

2.8 FoodMediair kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

  1. Prijzen

3.1 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijs.

3.2 Indien er meerdere aantallen van dezelfde prijs zijn te winnen, keert FoodMediair slechts per prijs één artikel per telefoonnummer dan wel huisadres uit.

3.3 De prijswinnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media.

3.3 FoodMediair stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. FoodMediair is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

3.4 Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door FoodMediair worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

  1. Gegevens

4.1 De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan FoodMediair toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.

4.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van FoodMediair

  1. Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

5.1 FoodMediair kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; FoodMediair raadt u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. FoodMediair garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FoodMediair aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

  1. Klachten

6.1 Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door FoodMediair georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan FoodMediair kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan FoodMediair, Vlamoven 34, 6816 TN, Arnhem onder vermelding van ‘klacht prijsactie’. Ten aanzien van promotionele kansspelen bestaat tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 FoodMediair is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen FoodMediair niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FoodMediair in het leven roepen. FoodMediair is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. FoodMediair is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

  1. Overmacht

8.1 FoodMediair behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

  1. Toepasselijk recht

9.1 Op deze algemene spelvoorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden en de actie zijn Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze spelvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2023.